bakalářská práce

Soustružení a frézování v softwaru EdgeCAM

Hlavní dokument 2.18 MB

FSIbakalářská práceStudent: Ing. Jan BořeckýAk. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Martin Madaj, Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Zouhar, Ph.D.

Bakalářská práce řeší problematiku obrábění v CAD/CAM softwaru
Edgecam. Zaměřuje se na vypracování vzorového postupu pro soustružení a
frézování součástí.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

D

Fakulta

Ústav

Obor studia

Strojírenská technologie (B2307-00)

Hodnocení vedoucího
Ing. Martin Madaj, Ph.D.

výsledná známka: D

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Hodnocení oponenta
Ing. Jan Zouhar, Ph.D.

Autor v práci předtavuje systém EdgeCam. Od první kapitoly uvod, která je opsaným zadáním práce je práce velmi stručná jak při předastavení a popisu základního prostředí tak obecných parametrů. Dale jsou uvedeny dvě aplikace, soustružení a frézování. Součásti jsou zvoleny pro svou jednoduchost, obrobení je provedeno správně. Popis práce se soustředí na rychlé zhotovení tšchto určitých součástí, nikoli na funkčnost a možnosti programu. Chybí jakákoli strukturovanost jednotlivých kroků. Vytvoření NC kódy není provedeno vůbec z důvodu školní verze. Se závěrem nelze souhlasit, začátečník by byl schopen obrobit dvě dané součásti, na obábění obecné součásti práce nenabízí ucelený návod.

výsledná známka: D

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E

Cíle, kterých má být dosaženo

Přehledné a srozumitelné zdokumentování tvorby obráběcích operací pro soustružení a frézování součásti v následujících přibližných krocích:
• představení programu EdgeCAM a seznámení s jeho možnostmi,
• popis uživatelského prostředí a ovládání aplikace,
• vzorový postup vytvoření obráběcích operací pro soustružení součásti,
• vzorový postup vytvoření obráběcích operací pro frézování součásti,
• simulace obrábění, (generování NC kódu).

Literatura

Planit Software Limited, EdgeCAM User Guide. [CD], 1988 – 2008.
Planit Software Limited, EdgeCAM Tutorials. [CD], 2008.
ŘEZNÍČEK, Ladislav, FINK, Milan. EdgeCAM : základy programování CNC obráběcích strojů a sbírka řešených příkladů [online]. říjen 2005, Poslední změna: Středa 28.12.2005 08:35 [cit. 2008-11-19]. Dostupný z WWW:
.

Klíčová slova

Soustružení, frézování, CAD/CAM, CNC, Edgecam

Charakteristika problematiky úkolu

Nasazení a použití CAM softwaru ve výrobním průmyslu je v dnešní době v některých případech naprosto nezbytné. V opačném případě by byla výroba zejména tvarově složitých součástí velmi obtížná, ne-li nemožná. Cestou k úspěšnému zvládnutí daného CAM softwaru jsou znalosti z technologie obrábění, počítačová gramotnost a vhodně podané informace o základech práce v konkrétní CAM aplikaci. Právě tyto informace však nejsou vždy snadno dostupné, popř. nejsou dostatečně srozumitelné. Cílem této bakalářské práce je seznámit potenciálního uživatele se základními principy práce v programu EdgeCAM pomocí vzorových příkladů týkajících se soustružení a frézování.