bakalářská práce

Návrh testovací stanice pro VGT ventil

Text práce 849.09 kB Příloha 5.08 MB

Autor práce: Ing. Aleš Kozelský

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá popisem práce při navrhování testovací stanice
proporcionálního šoupátkového ventilu VGT pro firmu Norgren. Popisuje princip fungování
ventilu, jeho řízení a testování. Hlavní část je věnována testovací stanici.V příloze je její 3D
model, včetně modelu ventilu.

Klíčová slova:

Testovací stanice, ventil, VGT, proporcionál, šoupátko.

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B2339-00)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Bakalář splnil všechny požadované body zadání. Výsledky předložené BP budou prakticky využity. Práci jendoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A - výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A