bakalářská práce

Monitorování provozu osobního automobilu s využitím servisní přípojky

Text práce 7.47 MB

Autor práce: Bc. Radomír Muška

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Aplikované informatiky a řízení, předkládá návrh plnohodnotné servisní diagnostiky pro osobní automobily. Tato diagnostika byla navržena na základě studie profesionální servisní diagnostiky, sběrnice CAN, standardů OBD a EOBD. Diagnostika využívá programového prostředí VAG-COM (tvůrce programu Roos-Tech). Samotné řešení je nízkonákladové a nevyužívá žádných profesionálních přístrojů, navržený diagnostický kabel je plně kompatibilní se standardem OBD.

Klíčová slova:

OBD, VAG-COM, servisní diagnostika.

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Značný rozsah žávěrečné práce, ale vlastního řešení mohlo být více. Navržené a zhotovené spojení mezi automobilem a počítečem a řada vykonaných diagnostik je ale dostačující.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: B

Předložená bakalářská práce si klade za cíl návrh a realizaci plnohodnotné servisní diagnostiky pro osobní automobily. Na základě studie profesionální servisní diagnostiky byla navržena diagnostika sběrnice CAN, standardů OBD a EOBD. Diagnostika využívá programového prostředí VAG-COM, které je od tvůrce Roos-Tech. Práce má značný písemný rozsah, ale relativně malý podíl vlastní řešitelské práce (propojovací kabel, provedené testy). Práce obsahuje malé množství pravopisných chyb a překlepů (například strana 27), které lze přičíst spíše nepozornosti autora.

Hlavní cíl „monitorování provozu osobního automobilu s využitím servisní přípojky“ byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C