bakalářská práce

Automatické řízení mikrosoustrojí malé vodní elektrárny

Text práce 1.08 MB

Autor práce: Bc. Martin Žilka

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Práca sa zaoberá konceptom automatizácie riadenia mikrosústroja malej vodnej elektrárne. Uvažovaný obvod malej vodnej elektrárne je rozdelený do niekožkých podobvodov, pre ktoré sú definované konkrétne činnosti, ktoré tieto obvody vykonávajú počas automatického riadenia. Obvod turbíny je detailnejšie definovaný pre konkrétny hydroenergetický zdroj a je prispôsobený  pre použitie vírovej turbíny a riadenie s pomocou PLC Simatic S7 224 XP od spoločnosti Siemens.

Klíčová slova:

malá vodná elektráreň, PLC, Siemens Simatic S7 224 XP, automatické riadenie

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Práce je poznamenána časovou tísní při zpracování. Řešení úlohy je povrchní, zejména z hlediska algoritmizace řídicích úloh.
Jde o speciální problematiku bez možnosti inspirace z nějakých podkladů.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Známka navržená vedoucím: D

Práce si kladla za cíl provést návrh koncepce, funkcí a přístrojového vybavení pro řízení automatického chodu mikrosoustrojí malé vodní elektrárny. Jedná se o práci, která je přípravného charakteru s relativně malým rozsahem zpracování problematiky automatizace a bez možnosti ověření navržených algoritmů. Písemná část práce je dosti stručná a má horší grafickou a stylistickou úpravu. Hlavní cíl byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: D