bakalářská práce

Historie automatizace v Čechách

Text práce 678.15 kB

Autor práce: Bc. Martin Ondrášek

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Miroslav Zbořil

Abstrakt:

Zvonkohry byly jedny z prvních aplikací automatických zařízení. Tato práce se převážně
zabývám popisem zvonkohry umístěné ve věži Pražské Lorety, dokumentujícího historické
počátky automatizace u nás.

Klíčová slova:

automatizace, zvon ,zvonkohra

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B2339-00)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Student iniciativně vyhledal konkrétní popisované soustavy a snažil se je podle zadání charakterizovat z pohledu možností v době vzniku a z pohledu současných prostředků automatizace.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Miroslav Zbořil

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: D