bakalářská práce

Plánování cesty robota pomocí mravenčích systémů

Text práce 766.75 kB Příloha 1.43 MB

Autor práce: Ing. Václav Sedlák

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí mravenčích systémů. V
teoretické části je úvod do problematiky plánování cesty mobilních robotů a přiblížení
mravenčích systémů coby nástroje pro optimalizaci a plánování cesty. Praktická část práce se
zabývá návrhem a programovou implementací mravenčích systémů pro plánování cesty robota
v prostředí Borland Delphi 7.

Klíčová slova:

Mravenčí systémy, plánování cesty, mobilní robot, optimalizace.

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing.Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Student prokázal vysokou míru samostatnosti a úspěšně se vyrovnal s náročnou problematikou mravenčích systémů a s jejich aplikací na plánování cesty robota. Předložená práce překračuje obvyklé nároky kladené na bakalářskou práci a je dobrým východiskem pro další vývoj metod plánování cest robotů.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A