diplomová práce

Přístupové a zabezpečovací systémy v automatizaci budov

Text práce 1.72 MB

Autor práce: Ing. Pavel Troják

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá problematikou automatizace budov, uvádí možnosti automatizace v dnešních inteligentních budovách. Podrobněji je zde řešena problematika automatizace budov u zabezpečovacích a přístupových systémů. Práce obsahuje základní pravidla těchto systémů a postup při realizaci přístupových a zabezpečovacích systémů.
Cílem této diplomové práce je návrh přístupového a zabezpečovacího systému budov. Součástí práce je také vytvoření modelu, na kterém bude prakticky předveden přístupový a zabezpečovací systém. Tento model bude sloužit firmě ELMONT GROUP a.s. jako podklad pro řešení zakázek.

Klíčová slova:

Integrovaná nevýrobní automatizace, automatizace budov, přístupové systémy, zabezpečovací systémy, systém CONCEPT.

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-99)

Složení komise

prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce byla zaměřena na vytvoření modelu pro potřeby firmy ELMONT GROUP. Vytvořený funkční model a stejně tak i práce jsou zpracovány bez výhrad.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A