diplomová práce

Model měření výšky hladiny

Text práce 3.6 MB Příloha 61.5 kB

Autor práce: Ing. Michal Pavliš

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá v teoretické části popsáním a vysvětlením principů a možností, jak měřit výšku hladiny. Jsou zde objasněny jednotlivé druhy a typy snímačů k měření výšky hladiny. Dále je popsán software a hardware, který se používá k měření, či ovládání mnohých systémů a soustav. Praktická část práce spočívá v návrhu a vlastní realizaci modelu měření výšky hladiny včetně jeho řízení. V neposlední řadě také vytvoření jednak návodu na obsluhu laboratorního pracoviště, a dále vytvoření příslušného měřícího a ovládacího software v systému Control Web 6. Práce se především zaměřuje na modelové přiblížení této problematiky potřebám pro účely laboratorní výuky.

Klíčová slova:

Výška hladiny, senzory na měření výšky hladiny, snímače výšky hladiny, hladinoměry, model měření výšky hladiny, Control Web.

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-BS)

Složení komise

prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Výsledkem diplomové práce je použitelná praktická laboratorní úloha, která přibližuje vybrané metody měření výšky hladiny i jisté možnosti jejich automatizace a vzájemného porovnání.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá problematikou měření výšky hladiny a její součástí je i funkční model využitelný ve výuce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A