diplomová práce

Korekce a kompenzace při měření teplot

Text práce 1.78 MB Příloha 69.5 kB

Autor práce: Ing. Jaroslav Zábranský

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Abstrakt:

Teplota je považována za základní veličinu v oblasti průmyslového měřeni, protože na její hodnotě je závislá řada výrobních procesů a regulaci Práce je zaměřena na vlivy, působící negativně na přesnost výsledku měření teploty. Uvádí přehled těchto chyb a jejich možných kompenzací a korekcí s důrazem na časté chyby dynamické. Dynamické vlastnosti je nutné znát pro analýzu a syntézu měřících a regulačních systémů. Součástí je rovněž jednodušší model pro automatické řešení některých vybraných korekcí.

Klíčová slova:

Korekce a kompenzace při měření teplot

Termín obhajoby

22.6.2009

Práce bude zveřejněna

22.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-BS)

Složení komise

prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Diplomová práce analyzuje všeobecně známé skutečnosti dynamiky měření teplot. Na základě relativně rozsáhlých experimentů pak diplomant navrhuje jednodušší a univerzálně funkční program pro automatickou korekci (predikci) výsledné dosažené teploty. Program je použitelný pro výuku i praxi. V dalším využití by mu prospěla i diplomantem zmíněná aplikace ve vestavném přístroji, měřicím sw a pod.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Předložená diplomová práce se zabývá kompenzací a korekcí při měření teplot. Jelikož teplota je bezesporu jednou z nejdůležitějších měřených veličin, je na místě se její problematice stále věnovat.
Kapitoly práce jsou logicky seřazeny a jejich obsah postupně popisuje zmíněnou probematiku. Vlastní práce autora je popsána v sedmé kapitole. Jsou zde ukázky praktickým měření snímačů teploty spolu s metodikou dopočítávání časové konstanty z několika naměřených hodnot.
V práci se nachází také několik formálních nedostatků:
V úvodu práce není zcela jasně definován hlavní cíl, kterého chce student dosáhnout.
Student ne zcela vhodně pracuje s literárními prameny. V seznamu použité literatury se nachází 13 zdrojů, ale v textu se autor odkazuje pouze na 6 znich a v jednom případě cituje neexistující pramen 15 na stránce 23. Tímto bych chtěl poukázat na některé statě kapitol, které obsahují množství teoretických informací a nejsou podloženy literárními prameny.
V práci se autor nevyvaroval drobným gramatickým chybám, které však nemají podstatný charakter. Stylistická a odborná úroveň práce je na dobré úrovni.


Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: C