bakalářská práce

Nové směry v údržbě automatických soustav

Text práce 2.49 MB

Autor práce: Bc. Radek Císař

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. František Vdoleček, CSc.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá novými směry v údržbě automatizovaných soustav. Zaměřuje se na sestavení přehledu problémů, které vznikají při provozování automatizovaných soustav. Návrhy řešení se pokoušejí tyto problémy odstranit nebo alespoň eliminovat. Uvedené problémy by měly upozornit na chyby, které se při návrhu a provozu těchto soustav objevují. Navrhovaná řešení ukazují nové trendy a možný směr vývoje těchto systémů.

Klíčová slova:

údržba, porucha, diagnostika

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing.Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)

Student pod časovým tlakem termínu odevzdání zavěrečné práce zpracoval zadání spíše encyklopedickým způsobem a nestihnul podrobněji analyzovat problematiku údržby automatizovaných soustav a navrhnout konkrétní opatření k jejich řešení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Práce se zabývá velmi aktuální a zajímavou tématikou, ale značně zmateným přístupem a zřejmě absencí korektury se ji podařilo řešiteli výrazně znehodnotit. Jednotlivé skutečnosti požadované zadáním sice práce obsahuje, nosná témata jako je údržba, diagnostika, automatizace, inteligentní systémy apod. působí ale zcela odtržitě a navzájem neprovázaně.
Připomínky k práci:
- Nejednotný systém číslování obrázků a rovnic, u obrázků navíc zpřeházené.
- Nechápu účel kapitoly 2. Cíle (str. 15) a jejích 7 řádků, když v dalším textu jsou nastíněny zcela jiné problémy a zcela jiná řešení.
- Práce se opravdu omezila na pozici nedokonalé rešerše.
- Automatické a automatizované systémy rozhodně nepatří jen budoucnosti, zaujímají i výrazný podíl již v dnešní technice.
- Bylo vhodnější vzájemně provázat výčet hesel z kapitoly 4. a 5. (Naznačit řešení konkrétních problémů)
- Rozhodně nesdílím autorovo uspokojení ze závěru, protože jen důsledněji pojatý výčet všech problémů automatických systémů a jejich řešení by vydal na mnohanásobně rozsáhlejší práci, vytvoření jakéhosi reprezentativního výběru je pak samozřejmě vždy velmi subjektivní.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: E