diplomová práce

Hierarchické řízení vícesměrového robota

Text práce 915.21 kB Příloha 524.11 kB

Autor práce: Ing. Miroslav Pazdera

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Miroslav Holý

Abstrakt:

Náplní této diplomové práce je návrh řídícího systému pro mobilní robotický podvozek pohybující se po horizontální matici kuličkových elementů. Součástí práce je analýza pohybů podvozku a definování instrukcí pro řídící úroveň. Instrukce řídící úrovně jsou zpracovány ve vytvořeném simulačním programu. Součástí práce je návrh elektronických součástek a požadavků na elektroniku řídících subsystémů.

Klíčová slova:

Mobilní robot, řízení pohonů, řídící systém robota, motorický subsystém

Termín obhajoby

22.6.2009

Práce bude zveřejněna

21.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-BS)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Student pravidelně konzultoval postup diplomové práce a snažil se využít znalostí, které získal v průběhu studia.
Výsledky práce budou využity v rámci realizace funkčního prototypu vyvíjeného podvozku.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Miroslav Holý

Práce splňuje požadavky zadání, neobsahuje žádné závažné koncepční a technické nedostatky. Dílčím nedostatkem je určitá povrchnost zpracování návrhu koncepce řízení po stránce obvodového řešení i navrženého programu a chybějící bližší popis nebo zdrojový kód navrženého programu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B