bakalářská práce

Software pro řízení manipulátoru rychlostních sond

Text práce 815.76 kB

Autor práce: Ing. Radim Balusek

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je vytvořit řídící software pro manipulátor se třemi stupni volnosti, který slouží pro měření teplotního pole a jeho činnost ověřit na modelu. Řízení manipulátoru je navrženo v programu NI LabVIEW. Dále se práce zabývá doplněním stávající senzorické soustavy manipulátoru Swing. Součástí práce popis základních vlastností řízených manipulátorů a je rozebrána problematika jejich ovládání. V praktické části práce je popsán návrh struktury softwaru a jeho simulační ověření na modelu.

Klíčová slova:

Manipulátor, robot, model, řízení, motor, senzor, NI LabVIEW.

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing.Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student ke zpracování práce přistupoval velmi aktivně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo vytvoření software pro řízení manipulátoru rychlostních sond.  Manipulátor má tři stupně volnosti a jako pohony slouží tři elektromotory. Manipulátor dále obsahuje snímače polohy koncového efektoru a celé zařízení je propojeno s PC, které obsahuje řídicí software. Vlastní řídicí software je vytvořen v prostředí NI-LabVIEW. I přes některé nejasnosti je práce na odpovídající úrovni a stanovené cíle lze považovat za splněné.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B