bakalářská práce

Možnosti realizace paralelně zpracovávaných úloh v programovacích jazycích

Text práce 1.01 MB

Autor práce: Bc. Václav Zejda

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá problematikou realizace paralelně zpracovávaných úloh v různých programovacích prostředích.
První část je věnována obecnému úvodu do paralelizace. Uvádí zejména kdy se vyplatí paralelizovat, jaké typy paralelizace se používají a rozdíly v použité architektuře.
V dalších částech jsou již popsány jednotlivé způsoby a prostředky používané pro tvorbu aplikací s podporou paralelismu. Od doplňků pro klasické programovací rozhranní (C/C++, .NET), přes tvorbu aplikací v grafických vývojových prostředích až po rozhranní využívající vedle procesoru počítače (CPU) i procesory grafických karet (GPU).

Klíčová slova:

Datový paralelismus, úlohový paralelismus, OpenMP, MPI, .NET, CPU, GPU

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing.Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student ke zpracování práce přistupoval velmi zodpovědně. V řešené problematice se dokázal rychle zorientoval a vytvořit přehledný průřez aktuálním stavem problematiky paralelizace a paralelního zpracování úloh.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce je rešeršního charakteru a zabývá se problematikou paralelního zpracování úloh. Práce je psána jasně a srozumitelně, po obsahové stránce nemám výhrad.
  Za nevyhovující považuji práci s vkládanými obrázky, které jsou často v anglickém jazyce, k čemuž není dle mého názoru důvod. Některé obrázky jsou nekvalitně zpracované (obr. č. 7 a 16). U obr. 13 by bylo vhodné uvést popisy jednotlivých virtuálních přístrojů. Především však není z textu odkazováno na mnoho obrázků (obr. č. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20) a některé z nich tudíž nejsou v textu ani blíže popsány či objasněny.
  Práce s literaturou a citacemi je na výborné úrovni. Je patrné, že student problematiku prostudoval detailně z mnoha zdrojů, které nálěžitě v práci cituje. Lze tak rozlišit mezi přejatým textem a vlastní prací studenta. Kladené cíle a požadavky na práci považuji za splněné.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A