diplomová práce

Software pro malou spediční firmu

Text práce 736.93 kB Příloha 8.94 MB

Autor práce: Ing. Petr Jaderný

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá programovým řešením běžné práce s daty pro malou spediční firmu. Jedná se o běžnou evidenci kontaktních, bankovních a ostatních údajů o firmách, se kterými spediční firma spolupracuje. Dále generování formulářů a dat potřebných k běžným účetním úkonům a samozřejmě zálohu všech dat v programu.

Klíčová slova:

Program, databáze, spedice, doprava, účetnictví, faktura, objednávka

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Diplomant pracoval zcela samostatně, možnost konzultací nevyužíval. V textu práce se ne zcela vhodně soustředil na praktickou část řešení, teoretická část téměř úplně chybí. Vzniklý softwarový produkt dle mého názoru splňuje zadání a považuji ho za prakticky použitelný.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: D

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Předložená práce se soustředila pouze na popis praktických činností, které autor při řešení zadání vykonal, a stručný návod k aplikaci. Zcela chybí teoretické základy, které byly při řešení využívány, a podrobná datová analýza.
Výběr vhodných programových prostředku byl (alespoň podle textu) proveden z jediného kandidáta.
Nevhodným se jeví sloučení vystavených a došlých faktur do jednoho seznamu (tabulky).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: D