bakalářská práce

Aplikace servopohonu s asynchronním motorem pro řízení divadelní točny.

Text práce 3.66 MB

Autor práce: Ing. Michal Drlík, Ph.D.

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá aplikací měření polohy divadelní točny a její polohovou regulací. Jedná se o nasazení standardních regulátorů na stávající divadelní točnu, která musí splňovat veškeré bezpečnostní a provozní požadavky a musí být jednoduše ovladatelná. Řídící systém točny má být modulárně složen tak, aby v případě poškození jednotlivých komponent mohly být nahrazeny bez programových zásahů. Navržená koncepce bude realizována v reálném provozu, a to v divadle Jána Palárika v Trnavě. Pro tuto práci bude vytvořen model, na kterém budou prezentovány jednotlivé části a algoritmy řízení točny.

Klíčová slova:

Divadelní točna

Termín obhajoby

23.6.2009

Práce bude zveřejněna

22.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo ve spolupráci s firmou PROSOTON s.r.o. navrhnout řešení řízení divadelní točny v divadle Jána Palárika v Trnavě pomocí systému BeckHoff. Dalším cílem bylo vytvoření funkčního modelu, na kterém jsou prezentovány jednotlivé části a algoritmy točny. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Excelentní realizace fyzikálního modelu točny divadla. Správnost navrženého programového vybavení je potvrzena bezchybnou funkčností modelu.
To kompenzuje dílčí chyby v písemném zpracování bakalářské práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A