bakalářská práce

Modul pro zpracování signálů z inkrementálního rotačního snímače

Text práce 2.89 MB Příloha 302.75 kB

Autor práce: Ing. Martin Pavláček

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modulu pro zpracováním signálu z inkrementálního rotačního snímače
Realizace modulu je rozdělena na dvě části. V první je návrh hardwaru a jeho sestavení, v druhé potom naprogramování mikrokódu pro oživení modulu.

Klíčová slova:

IRC, Inkrementální rotační snímač, Kvadraturní dekodér

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo navrhnout a realizovat elektronický modul pro zpracování a vyhodnocování signálů z inkrementálních rotačních snímačů (IRC). Jedná se o náročné téma vyžadující praktickou realizaci elektronické části a implementaci programu do mikrokontroléru. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo vytvoření modulu pro zpracování signálu z inkrementálního rotačního snímače. Tento modul je osazen displejem a klávesnicí. Tyto dva prvky slouží pro nastavování parametrů a celkové ovládání modulu. Modul umožňuje nejen samostatné dekódování příchozího signálu, ale také jeho další transfer např. do programovatelného automatu nebo PC. Cíle práce se podařilo bezvýhradně splnit.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A