bakalářská práce

Laboratorní úlohy pro PLC Mitsubishi

Text práce 4.59 MB Příloha 7.27 MB

Autor práce: Ing. Lubomír Čížek

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

    Tato bakalářská práce pojednává o programovatelných automatech Mitsubishi FX3U-32M, které jsou součástí výbavy laboratoře programovatelných automatů Ústavu automatizace a informatiky na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.
    Jejím cílem bylo seznámení se samotným programovatelným automatem, jeho vývojovým prostředím GX IEC Developer 7.01 a vytvoření odpovídající dokumentace. Také vzniklo  zadání čtyř vzorových úloh s různou úrovní obtížnosti ke kterým byly také vyrobeny přípravky - modely regulovaných soustav.

Klíčová slova:

PLC, Mitsubishi FX3U-32M, FX2N-5A, GX IEC Developer 7.01

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout sadu laboratorních úloh pro výuku programování na programovatelných automatech Mitsubishi FX-3U. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Üloha je středně náročná. Výsledkem je kvalitní realizace 4 laboratorních přípravků. navržené programy pro řízení každého přípravku jsou zpracovány v různých způsobech zápisu a jsou didakticky hodnotné.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B