bakalářská práce

Zařízení pro kropení betonových výrobků

Text práce 2.91 MB Příloha 164.06 kB

Autor práce: Bc. Pavel Mádl

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je navrhnout řízení jednoúčelového stroje, ke kropení betonových výrobků. Lisované betonové výrobky je nutné kropit, aby proběhl proces hydratace cementu. Pokud by proces neproběhl, výrobky by nedosahovali požadované pevnosti. Automatizace celého procesu je nutná nejen z důvodu velkého objemu výroby, ale i k zajištění stejnoměrného postřiku jednotlivých výrobků, což vede i k zlepšení jejich kvality. Práce se dále zabývá návrhem elektronických prvků a je doplněna výkresovou dokumentací elektrických schémat, v příloze se pak nachází program ve vývojovém prostředí LOGO! Soft Comfort.

Klíčová slova:

Betonové výrobky, kropení, Siemens Logo!, PLC

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo ve spolupráci s firmou IVAR a.s. navrhnout řízení jedno-účelového stroje, ke kropení betonových výrobků. Lisované betonové výrobky je nutné kropit, aby proběhl proces hydratace cementu. Automatizace celého procesu je nutná nejen z důvodu velkého objemu výroby, ale i k zajištění stejnoměrného postřiku jednotlivých výrobků, což vede ke zlepšení jejich kvality. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: C

Návrh řešení automatizace kropicího stroje je relativně snadný, realizace středně náročná. Nelze posoudit míru účasti studenta na realizaci a zprovozňování stroje. Písemná část práce je dosti stručná, např. chybí popis čidel, popis poznatků z uvádění do provozu, atd.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: D