diplomová práce

Řízení stejnosměrného motoru pomocí PLC Simatic S7-200

Text práce 7.38 MB Příloha 96.05 kB

Autor práce: Ing. Pavel Nekula

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá propojením stejnosměrného motoru s programovatelným automatem Simatic S7–224XP za účelem řízení polohy natočení a rychlosti otáčení stejnosměrného motoru.Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout a zhotovit modul pro spojení stejnosměrného motoru a programovatelného automatu. Dalším cílem bylo zhotovit programové vybavení pro tento modul a programovatelný automat. Posledním úkolem byla vizualizace úlohy pomocí dotykového displeje, na kterém budou zadávány a monitorovány hodnoty polohy natočení a rychlosti otáčení motoru.

Klíčová slova:

PLC, motor, řízení, regulátor, Simatic, S7-200, Siemens, ATmega16

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-BS)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo vytvoření laboratorní úlohy pro řízení stejnosměrného komutátorového elektromotoru. Řízení bylo realizováno programovatelným automatem Siemens Simatic S7-200 / CPU224XP. Nezbytnou součástí byl návrh a realizace elektroniky pro připojení elektromotoru k PLC. Dalším krokem byla vizualizace na panelu HMI firmy Mitsubishi. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Značně náročná úloha s převažujícími realizačními pracemi. Diplomant odvedl velký objem kvalitní a hodnotné práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A