diplomová práce

Realizace modulu informačního systému pro příjem objednávek

Text práce 3.25 MB

Autor práce: Ing. Aleš Blaženka

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá úpravou modulu informačního systémů pro příjem elektronických objednávek.
Cílem diplomové práce je implementace změn do firemního informačního systému. V diplomové práci je
zachycen a zhodnocen stav před započetí realizace úprav informačního systému. Další část práce je
věnovaná návrhu změn a jeho časového rozložení při nasazování úprav do systému. Poslední část diplomové práce je věnovaná
samotné realizaci změn a implementaci nového modulu informačního systému. Praktická část diplomové
práce se věnuje problematice výměny stávajícího HW vybavení, síťového propojení jednotlivých zařízení,
úpravám v databázi ORACLE a v části informačního systému naprogramovaného v objektově orientovaném
jazyce SmallTalk.

Klíčová slova:

Informační systém, elektronická objednávka, C-link, databáze, modul informačního systému

Termín obhajoby

22.6.2009

Práce bude zveřejněna

22.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-BS)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Předložená práce se zabývá technickou a programovou inovací části informačního systému, která slouží ke komunikaci s klienskými systémy. Po úvodní části, která popisuje historii výměny dat v oboru a současný stav u konkrétního dodavatele, je proveden návrh variant nového řešení a výběr nejvhodnější varianty.
Od vybrané varianty se autor nakonec musel odchýlit, protože aplikace sloužící ke komunikaci s klienskými systémy nebyla na zvoleném operačním systému stabilní (neočekávaná ukončení běhu, rozpadávaní spojení s databází informačního systému). Toto autor vyřešil nasazením dohledového skriptu a úpravou navrženého řešení předávání dat mezi komunikačním modulem a vlastním informačním systémem. Po vyřešení zmíněných problému byl komunikační modul nasazen do provozu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A