diplomová práce

Řízení inverzního kyvadla programovatelným automatem

Text práce 8.89 MB Příloha 1.06 MB

Autor práce: Ing. Daniel Mitiska

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá  návrhem  inverzního kyvadla, tyčky balancující na pojízdném vozíčku. V první části je popsán návrh a realizace mechanické části úlohy, úskalí při navrhování  a její konečné řešení.
Druhou částí je navrhnutí a realizace elektrické části úlohy. Následuje ověření funkčnosti mechanické a elektrické části a vyzkoušení možností řízení programovatelným automatem.

Klíčová slova:

Inverzní kyvadlo

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-99)

Složení komise

prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo provést návrh a realizaci mechanické a elektrické části úlohy inverzního kyvadla. Jedná se o středně náročné téma vyžadující praktickou realizaci mechanické a elektronické části. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Hlavním cílem předložené diplomové práce bylo vytvoření laboratorní úlohy řizení inverzního kyvadla programovatelným automatem. Jedná se o model nestabilní soustavy, která má sloužit k výukovým účelům. Pro pohyb vozíku je použit elektromotor pohybující s ozubeným řemenem na který je připojeno kyvadlo. Jako snímače úhlu natočení kyvadla a polohy vozíku jsou použity inkrementální snímače. Práce je zpracována přehledně a stanovený cíl práce se podařilo úspěšně splnit.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B