diplomová práce

Programový systém pro plánování a rozvrhování výroby

Autor práce: Petr Pospíšil

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá vícestupňovým vícevýrobkovým problémem optimalizace dynamických výrobních dávek pro obecné výrobní struktury a problémem
optimalizace rozvrhu pořadí výrobků na jednotlivých strojích. Výrobní struktura je reprezentována orientovaným acyklickým grafem a kritériem optimalizace jsou celkové výrobní náklady.
Cílem je návrh integrovaného přístupu k řešení obou problémů pomocí stochastických heuristických metod (genetické algoritmy, simulované žíhání, zakázané hledání), programová realizace navržených postupů a jejich srovnání na souboru testovacích příkladů.

Klíčová slova:

Výrobní dávka, zakázková výroba, disjunktivní graf, genetický algoritmus,
simulované žíhání.

Termín obhajoby

13.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
prof. Ing. Vladimír Řeřucha, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (člen)
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen)
doc. Dr. Ing. Alexandr Štefek (člen)

Posudek vedoucího
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Posudek oponenta
Ing. Vladimír Herůdek