bakalářská práce

Optimalizace dynamických výrobních dávek

Autor práce: Ing. Zbyněk Doležal

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá vícestupňovým vícevýrobkovým problémem dynamických dávek pro obecné výrobně montážní struktury a více kapacitně omezených zdrojů. Výrobní struktura je reprezentována orientovaným acyklickým grafem, v němž každý uzel může mít několik bezprostředních předchůdců, a/nebo několik bezprostředních následníků. Předpokládáme konečný plánovací horizont složený z diskrétních časových period, známou pevně danou poptávku po jednotlivých výrobcích v každé periodě a časově proměnné nákladové parametry. Cílem je minimalizace celkových nákladů (seřizovacích, výrobních, skladovacích) při dodržení kapacitních omezení a uspokojení poptávky po výrobcích.
Cílem práce je implementovat do existujícího programu další genetické operátory, provést a vyhodnotit srovnávací experimenty.

Klíčová slova:

Dynamické dávky, obecná výrobní struktura, více kapacitně omezených zdrojů, genetické algoritmy.

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)