bakalářská práce

Realizace jednoduchého dynamického modelu pomocí ODE

Text práce 2.76 MB

Autor práce: Ing. Petr Zetka

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem práce je návrh a realizace modelu dynamické soustavy pomocí knihovny Open
Dynamic Engine a v dalším simulačním prostředí. Po provedení praktických experimentů sestavit
množinu testovacích dat. Porovnat výsledky experimentů a zhodnotit vlastnosti ODE.

Klíčová slova:

Simulace, Open Dynamic Engine, Matlab Simulink.

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Hlavním cílem předložené práce bylo zrealizovat jednoduchý dynamický model pomocí ODE (Open Dynamic Engine). ODE je nástroj pro modelování dynamických soustav a je hojně využíván zejména v herním průmyslu. V této práci byl použit pro vytvoření modelu nestabilního dvoukolového dopravního prostředku. Cíl práce byl splněn v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Práce si kladla za cíl návrh a realizaci dynamického modelu v prostředí Open-Dynamic-Engine (ODE). Jedná se o středně náročné téma. Samotná práce obsahuje pravopisné a gramatické chyby. Písemná část má dobrou grafickou úroveň. Hlavní cíl byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C