diplomová práce

Využití mobilních AP jednotek pro bezdrátové připojení koncových zařízení

Text práce 5.96 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Nárožný

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Práce se zabývá návrhem a praktickou realizací vícebodové bezdrátové sítě, připojující vybraná koncová zařízení (IP kamery). Připojení je realizováno pomocí přístupových bodů (AP jednotek), v bezlicenčním radiovém pásmu 2,4GHz. Přístupové body jsou propojeny do systému WDS, což je bezdrátový distribuční systém. V práci je stručně popsána norma IEEE 802.11g, na níž je celý návrh založen. Praktická část práce je tvořena měřením propustnosti sítě, síly signálu přístupových bodů, spolu s jejich popisem a popisem všech ostatních použitých zařízení.

Klíčová slova:

IEEE 802.11g, bezdrátová síť, systém WDS, zabezpečení, síla signálu, propustnost

Termín obhajoby

22.6.2009

Práce bude zveřejněna

22.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-99)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)

Diplomant zcela splnil všechny požadované body zadání. Řešení mělo jak praktický, tak teoretický aspekt. Diplomant pracoval kromě produkčních i s předprodukčními vzorky proprietárních WiFi technologií a jeho výsledky byly podstoupeny k dalšímu využití zůčastněné firmě AirLive. Předloženou DP nesporně prokázal schopnosti samostatné inženýrské tvůrčí činnosti v daném oboru studia a tudiž jeho práci jendoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A - výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A