diplomová práce

Sledovácí systém rozsáhlé počítačové sítě

Text práce 2.68 MB

Autor práce: Ing. Zdeněk Bill

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá problematikou sledování rozsáhlé sítě s řádově až se stovkami aktivních
prvků a tisícovkami uživatelů. Studie problematiky je situována v prostředí studentské
počítačové sítě KolejNet, kde je v provozu informační systém. Informační systém v tuto
chvílí obsahuje základy sledování této rozsáhlé sítě. Cílem je navrhnout systém, který
umožní nepřetržitý monitoring aktivních prvků, mezi které patří sběr dat, důležitých
událostí pro okamžité či pozdější vyhodnocení závažných údálostí, které mohou nastat.

Klíčová slova:

sledování sítí, wan, lan, systém, řízení, remote, snmp, mib

Termín obhajoby

4.11.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Vytvořený sledovací systém je na vysoce profesionální úrovni. Diplomant prokázal hluboké znalosti problematiky a schopnost tyto znalosti prakticky aplikovat. Je jen škoda, že formální stránka práce nedosahuje úrovně obsahové (některé stylisticky neobratné formulace, chyby v interpunkci).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A