diplomová práce

Metody a algoritmy pro rozpoznávání obličejů

Text práce 1.39 MB

Autor práce: Ing. Jiří Soukup

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Práce se zabývá popisem základních metod pro problematiku rozpoznávání obličejů. Mezi popisované metody patří PCA, LDA, ICA, trasová transformace, technika shlukových grafů, genetické algoritmy a neuronové sítě. V praktické části se práce zabývá implementací algoritmu PCA a jeho kombinaci s neuronovou sítí s radiální bází a genetického algoritmu. Neuronová síť s radiální bází je použita v roli klasifikátoru a genetický algoritmus je v jednom případě použit pro trénink neuronové sítě a v druhém případě pro výběr vlastních vektorů vytvořených metodou PCA. Tato metoda, spojení PCA + GA, zvané EPCA, dosahuje na testované ORL databázi nejlepších výsledků v rámci porovnávaných algoritmů.

Klíčová slova:

PCA, ICA, LDA, vlastní vektory, trasová transformace, genetické algoritmy, neuronové sítě, RBF, rozpoznání obličeje

Termín obhajoby

4.11.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)