bakalářská práce

Minimalizace logických funkcí

Text práce 1.41 MB

Autor práce: Ing. Miroslav Horký

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Oponent: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Abstrakt:

Pro minimalizaci logických funkcí se často využívají Booleova
algebra a Karnaughovy mapy. Aplikace Karnaughových map je však založena na vizuálním rozpoznání sousedních buněk pro funkce s max. 6 proměnnými, a proto metoda není vhodná pro automatizované zpracování na počítačích. Přímá aplikace zákonů Booleovy algebry není omezena v tomto směru, ale neexistuje algoritmus, který by definoval posloupnost jejich použití, a tak rovněž není vhodná pro výpočet na počítači. Uvedené nevýhody odstraňuje metoda, kterou navrhli E. J. McCluskey a W. Orman Quine.

Klíčová slova:

logická funkce, Karnaughova mapa, Booleova algebra, Quine-McCluskey metoda

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B2339-00)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Práce je vzhledem k obecnému typu bakalářského studia převážně rešeršní. Student však prokázal velmi dobré zvládnutí problematiky a přehledným způsobem porovnal používané metody a vymezil jejich omezení a algoritmizovatelnost na počítači. Text má proto i pedagogickou hodnotu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Bakalářská práce se zabývá logickými funkcemi a uvádí ucelený přehled způsobů minimalizace těchto funkcí. V práci mohlo být více příkladů. Zejména by bylo vhodné ukázat minimalizaci stejné logické funkce užitím pravidel Booleovy algebry, pomocí Karnaughovy mapy a Quine-McCluskeyho algoritmem.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B