diplomová práce

Informační systém pro překladatelskou agenturu

Text práce 1.02 MB Příloha 204.66 kB

Autor práce: Ing. Radek Brodecký

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Petr Krček, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro konkrétní překladatelskou agenturu. Informační systém řeší administraci pracovníků a projektů. Klíčovou složkou systému je víceúrovňové zpracování dotazů na neznámé pojmy od externích pracovníků v rámci této překladatelské agentury a jejich zpětné odeslání pracovníkům, dále rozesílání dalších informačních dokumentů pracovníkům, plánování zdrojů a vyhodnocení práce. Navržený systém je implementován jako WWW aplikace v jazyce PHP s využitím databáze MySQL a technologie AJAX.

Klíčová slova:

informační systém, překladatelská agentura, zpracování dotazů, PHP, AJAX, MySQL, HTML, XML, jazyk UML, Unified Process, případ užití, diagram aktivit

Termín obhajoby

4.11.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (N3917-01)

Složení komise

doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Petr Krček, Ph.D.

Diplomant pracoval po celou dobu zpracování diplomové práce velmi samostatně, při každé komunikaci s ním bylo patrno, že má potřebné teoretické znalosti. Celá práce pak svědčí o tom, že diplomant je schopen informační systém jak navrhnout, tak i realizovat pomocí moderních technologií.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená diplomová práce si klade za cíl vytvoření informačního systému pro překladatelskou agenturu. Informační systém řeší administraci pracovníků a projektů. Klíčovou složkou systému je víceúrovňové zpracování dotazů na neznámé pojmy od externích pracovníků v rámci agentury. Navržený systém je implementován jako WWW aplikace v jazyce PHP s využitím databáze MySQL a technologie AJAX. V teoretické části práce je popsán jazyk UML a metodika UP. Zbytek práce se zabývá návrhem a realizací informačního systému. Práce je celkově zvládnutá dobře jak po formální tak i po obsahové stránce. Práce má dobrou grafickou úroveň, je dodržen jednotný styl, je doplněna číslovanými obrázky, tabulkami a nechybí zde ani odkazy na použitou literaturu. Jistý nedostatek pociťuji v nepoužití objektového přístupu.

Hlavní cíl „návrh a implementace informačního systému“ byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B