diplomová práce

Design nové koncepce luku pro sportovní lukostřelbu

Autor práce: Ing. Jan Bílek

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout nové a více přizpůsobit stávající zařízení pro lukostřelbu nevidomých.

Dnes využívané zařízení se skládá ze stativu a z pomocných lišt. Nedílnou součástí je i pomocník nevidomého střelce, který vše nejprve umístí na své místo a připraví ke střelbě. Nevidomý střelec se následně do takto připravených pomůcek “zafixuje„ a střílí.

V České republice byla vyvinuta nová koncepce mířidla pro lukostřelbu nevidomých panem Jiřím Mojžíškem. Toto řešení zpřístupňuje lukostřelbu většímu počtu nevidomých střelců, protože nevyžaduje při samotném střílení asistenci druhé osoby a také odstraňuje veškeré rozměrné doplńkové zařízení.

Mířidlo je připevněno přímo u prstů ruky držící luk. Tím, že jsou mířidla umístěná na luku, má nevidomý střelec
mnohem větší volnost a svobodu při pohybování se na střelecké čáře. Samotná lukostřelba se poté velice podobá střelbě vidomých lidí.

Princip zaměřování je založen na zařízení, které detekuje vzájemnou polohu luku a terčovnice. Změny polohy jsou přes lanko přenášeny v místě mířidla na tyčku jejímž středem lanko prochází. Detekční tyčka má na svém konci bod, který s dvěma dalšími pevnými body na mířidle, je - li správně zamířeno, tvoří rovnostranný trojúhelník. Nevidomý lukostřelec tak jen dotykem prstu kontroluje vzájemnou polohu bodů.

Řešení nové ergonomie stávajícího madla bylo nutné, protože při vyhodnocování polohy dvojzvratné páky vznikalo na původním madle v držící ruce v oblasti dlaně mezera. Tím se nevyužívala celá část dlaně ruky. Střelba se tak stávala více náročnou, méně pohodlnou a to mohlo mít vliv i na přesnost.

Technicky nejnáročnější část diplomové práce byla navrhnout nové funkční řešení tlumení vybrací v luku po výstřelu.
Stabilizátory se montují přímo na luk do oblasti pod ruku držící luk. 

Pro nevidomého střelce je to zařízení na luku, které nedokáže tak přesně kontrolovat a často tak dochází k atakování blízko stojících lidí. Při odložení luku do stojanu často také dochází k zakopávání samotným střelcem o boční ramana tlumícího žařízení.

Zamýšlel jsem se tedy nad šířením rázů, abych tomu podřídil tvar a umístění stabilizátorů. Pro potvrzení tohoto předpokladu jsem provedl měření kmitání luku při střelbě. Z těchto záznamů jsem mohl rekonstruovat šířící se vlnu v luku a tak určit předpokládané místo s nejvyšší amplitudou, kde by se měl umístit stabilizátor. Z důvodu zachování výchozího tvaru luku (oblý tvar písmene C) jsem se rozhodl tlumící členy umístit na nosič, který kopíruje tvar ramen a bude uchycen stejně jako ramena v těle luku.

Při hledání tavrové koncepce jsem vycházel od tvarovosti dnes běžné a snažil jsem se
o takový nový celek, který by zohledňoval mířidlo, tlumící ramena a seřizovací zařízení.
V navržené výsledné verzy prochází několik dominantních křivek, které z celého tvaru dělají kompaktní celek. Z jednotlivých hlavních křivek pak vychází dílčí, které přecházejí do křivek příslušenství (mířidlo, seřizovací zařízení, ranema luku). 

Klíčová slova:

design,design luku, tvar luku,lukostřelba,lukostřelba nevidomých,Jan Bílek,nevidomý,mířidla nevidomých,nová koncepce tlumení,tlumení v lukostřelbě,Jiří Mojžíšek,lukostřelecký svaz,střelba nevidomých,pro nevidomé,cíl,       

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojní inženýrství (M2301-5)

Studijní obor

Průmyslový design ve strojírenství (M2379-00)

Složení komise

Karel Kobosil (předseda)
doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda)
Ing. Milan Kabát (člen)
akad. soch. Petr Svítil (člen)
PhDr. Jana Pavlíčková (člen)
doc. Ing. arch. Jan Rajlich (člen)
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. (člen)
prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (člen)
akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen)
doc. akad. soch. Peter Lehocký, ArtD (člen)