diplomová práce

Identifikace regulované soustavy, jednotka pro spalování biomasy

Text práce 1.77 MB Příloha 7.28 MB

Autor práce: Ing. Radek Macalík

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá identifikací reálné experimentální jednotky pro spalování biomasy. Rozebírá jednotlivé metody identifikace, volbu modelu a metody odhadu jeho parametrů, zejména s využitím metody nejmenších čtverců a analýzy přechodové charakteristiky. Popisuje obecný identifikační cyklus a konkrétní algoritmy, které byly prakticky využity pro získání parametrů modelu. Uvádí nejrozšířenější softwarové nástroje využitelné v modelování a identifikaci systémů. Součástí je také implementace získaných matematických popisů s využitím programovacího prostředí Borland Delphi.

Klíčová slova:

Modelování, identifikace, identifikační cyklus, metoda nejmenších čtverců, System Identification Toolbox, spalování biomasy, Borland Delphi.

Termín obhajoby

4.11.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou modelování dynamických systémů v oblasti tepelných zdrojů využívjících jako palivo biomasu. Teoretický úvod je věnován experimentální identifikaci, tj. procesu nalezení modelu reálné soustavy a dále seznámení s předmětnou technologií – experimentální jednotkou pro spalování biomasy o výkonu 1 MW. V praktické části autor aplikoval identifikační postup na tuto technologii a představil jeho přednosti a technická omezení.

Vzhledem k typu vyšetřované technologie (mnohorozměrový systém s velmi složitou dynamikou procesu hoření) lze zadání hodnotit jako náročné. Mohu však konstatovat, že všechny body zadání byly úspěšně splněny. Diplomant sestavil matematický popis (model) reálné regulované soustavy s využitím přenosové matice, jehož platnost ověřil v okolí definovaného pracovního bodu a za konkrétních provozních podmínek. Dále předložil cenné návrhy k dalšímu zpřesnění modelu a zvýšení jeho univerzálnosti. Práce je sestavena přehledným způsobem a systematicky. Nad rámec zadání autor využil svých programátorských dovedností a zpracoval velmi kvalitním způsobem softwarový model experimentální jednotky v programu Borland Delphi.

Diplomant se seznámil s širokou problematikou identifikace dynamických systémů v dostatečné míře a pracoval samostatně. Z hlediska důslednosti při sestavování diplomové práce však jeho přístup nelze hodnotit zcela bez výhrad. Některé formálním nedostatky, které v textu zůstaly, úroveň celé práce snižují a vyvolávají dojem nedotaženosti. Jedná se zejména o práci s odstavci (vynechané řádky, např. s 71), nevhodné zarovnání tabulek a grafů (s. 53-57), překlepy v citacích (s. 38-39) a dokonce chyba v jednom ze vzorců (s. 24).

Celkově ovšem práci diplomanta hodnotím velmi dobře. Velká přednost dosažených výsledků spočívá v možnosti jejich dalšího praktického využití.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B