bakalářská práce

Plánování cesty mobilního robota pomocí genetického algoritmu

Text práce 502.53 kB

Autor práce: Ing. Petr Sipták

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Má práce se zabývá plánováním cesty mobilního robota pomocí genetických algoritmů. V první části jsou popsány známé přístupy k problematice a ve druhé části popisuji vlastní řešení pomocí jazyka C#, které jsem pojal jako názorné vysvětlení chodu genetických algoritmů. 

Klíčová slova:

Robot, plánování cesty, genetický algoritmus

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing.Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Student projevil vysokou míru samostatnosti. Implementoval metodu pro plánování dráhy robota pomocí genetického algoritmu, přičemž se rozhodl pro úsporný přístup omezující se pouze na práci s vrcholy překážek. Ve srovnání s podobným přístupem z doporučené literatury jeho metoda zaručuje nalezení lepších cest.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: C