bakalářská práce

Programové vybavení pro modelování automatizačních úloh

Text práce 1.38 MB

Autor práce: Ing. Miroslav Bursík

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Abstrakt:

Tato diplomová práce popisuje a porovnává vybraný počítačový software, jenž lze využít k modelování automatizačních úloh. Práce je rozdělena na několik částí podle využití jednotivých software v  různých odvětvích automatizace.

Klíčová slova:

modelování, model, simulace, vizualizace, blokové schéma, SCADA/HMI.

Termín obhajoby

3.11.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B2339-00)

Složení komise

prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (předseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Bakalářská práce obsahuje přehled software použitelného pro modelování automatizačních úloh. Student prokázal schopnost získat potřebné informace a utřídit je v ucelenou práci.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Možná mělo být v závěru práce podrobněji uvedeno srovnání z hlediska cen software,i když je zřejmé, že z firem se obtížně získávají cenové nabídky případně informace o nákladech na provoz dodávaného software.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B