bakalářská práce

Návrh diskrétního regulačního obvodu algebraickými metodami řízení

Text práce 499.21 kB

Autor práce: Bc. Petr Jurča

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá diskrétními regulačními obvody, kde lze použít buď
regulátor s pevně danou strukturou nebo obecný regulátor. Pro návrh optimálního regulátoru
lze použít různé algebraické metody řízení, které pracují s polynomy. V případě
jednorozměrových úloh je možno syntézu diskrétního optimálního řízení převést na řešení
neurčité (diofantické) polynomiální rovnice.

Klíčová slova:

Diskrétní regulační obvod, diskrétní regulátor, algebra polynomů, diofantické
polynomiální rovnice, zpětnovazební obvod, stabilita obvodu.

Termín obhajoby

3.11.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (předseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Bakalářská práce se zabývá obecně návrhem diskrétních regulačních obvodů algebraickými metodami. Na vlastní návrh regulátorů jsou aplikovány pouze dvě metody.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Známka navržená vedoucím: C

Str. 21 - 31 (a to je základ práce) je téměř doslova opsána z Balátě: Automatické řízení a kromě jedné odvolávky to není uvedeno.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: C