diplomová práce

Plánování výroby v podmínkách neurčitosti

Text práce 1.18 MB

Autor práce: Ing. Martin Grulich

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Oponent: RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce pojednává o vícestupňovém a vícevýrobkovém problému optimalizace výrobních dávek pro obecné výrobně montážní struktury reprezentované orientovaným acyklickým grafem, kde každý uzel může mít několik předchůdců a následníků. Předpokládáme stochastická poptávka, konečný plánovací horizont složený z diskrétních časových period, dynamické výrobní dávky, několik kapacitně omezených zdrojů a časově proměnné nákladové parametry. Cílem je minimalizace celkových nákladů za daný plánovací horizont.
V práci je zpracován přehled modelů se stochastickou poptávkou a obecný popis genetického algoritmu. Pomocí různých modifikací genetického algoritmu byly navrženy a programově implementovány metody řešení zvoleného modelu. Tyto metody byly experimentálně srovnány na vybraných příkladech.

Klíčová slova:

Dynamické výrobní dávky, obecná výrobní struktura, neurčitá poptávka, genetické algoritmy.

Termín obhajoby

4.11.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Téma práce představuje náročnou a složitou problematiku, s níž se diplomant úspěšně vyrovnal. Navázal na předchozí diplomové práce, v nichž byla řešena deterministická verze daného problému a na základě studia literatury a pokynů vedoucího práce implementoval do existujícího programu metody optimalizace výrobních dávek při stochastické poptávce. K hlavním přínosům práce patří jednak vytvořený program, jednak výsledky provedených experimentů, které budou základem pro další studium dané problematiky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

Diplomant splnil požadavky zadání práce. Stručně a jasně zpracoval úvodní odstavce věnované logistice. Uvedení základních matematických modelů si zasloužilo okamžité a podrobnější vysvětlení použité symboliky (viz str. 15, 16, 19, 21). Interpretace pomocí kontextu není vždy jednoznačná, což zbytečně kazí pozitivní dojem z poutavého přehledu způsobů modelování neurčitosti. Dále autor standardním způsobem uvádí čtenáře do problematiky genetických algoritmů. V originální části autor navazuje na původní přistup vedoucího práce a jeho diplomantů a vhodně je implementuje. Za zajímavé a podnětné považuji zejména to, jak je řešena otázka zachování přípustnosti generovaných řešení. Velmi se mi zamlouvá skutečnost, že se diplomant snažil řešit problémy v řadě variant, i když si to vyžádalo jistou sevřenost podání tématu. Oceňuji rovněž použití numerické integrace pro výpočet integrálů v účelové funkci. Shrnující podání algoritmu na stranách 40-41 je opět stručné, ale přehledné a výborně doplněné odkazy, pouze bych více zvýraznil ukončovací podmínku (viz 3.). Popis použití programu a vytvořených procedur je stručné a jasné, pomohly by průběžnější zpětné odkazy na předcházející text. Tabulková prezentace výsledků je impozantní a svědčí o poctivém přístupu autora, ale při prvním čtení se v ní čtenář hůře orientuje. V závěru zejména oceňuji, že autor jasně identifikuje svůj původní přínos.

Závěrem doporučuji práci k obhajobě a žádám diplomanta, aby podle rozhodnutí vedoucího práce při obhajobě zodpověděl některé z následujících otázek a požadavků.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B