bakalářská práce

Měření teploty v technické diagnostice

Text práce 1.63 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Szmek

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce má seznámit čtenáře s možnostmi měření teploty, s konstrukcí a funkcí jednotlivých měřidel a ukázat jejich přednosti a nedostatky. Jsou zde popsány jak jednoduché dotykové přístroje používané v běžném životě, tak složité systémy (termovize) využívané v nejnáročnějších průmyslových aplikacích. Práce zobrazuje teplotu především jako diagnostickou veličinu, díky níž lze snadno a rychle odhalit příčiny poruch různých zařízení a zabránit tak následným haváriím.

Klíčová slova:

diagnostika, termodiagnostika, teplota, teploměr, snímač, pyrometr, emisivita, termogram, měření, záření

Termín obhajoby

3.11.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B2341-3)

Studijní obor

Strojní inženýrství (B2339-00)

Složení komise

prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (předseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Bakalářská práce představuje použitelnou studii možností bezdotykových měření teplot a jejich aplikací v technické diagnostice.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Student splnil požadavky kladené na závěrečnou práci obecného bakaláře. Grafická a stylistická úprava práce je na dobré úrovni
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B