bakalářská práce

Přesnost nepřímých měření

Text práce 981.61 kB Příloha 114.99 kB

Autor práce: Ing. Zdeněk Urbánek, Ph.D.

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zaměřuje na základní modely nepřímých měření a metodiku analýzy nejistot. Součástí je rovněž jednoduchý model, přibližující vybraný charakteristický případ pro potřeby výuky.

Klíčová slova:

Metrologie, měření, přesnost, nepřímá měření, nejistoty, model vybraného příkladu

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Bakalářská práce uvádí všeobecně známé skutečnosti a příklady řešení nejistot nepřímých měření. Podstatným výsledkem je pak vcelku jednoduchý a univerzálně funkční program pro automatické vyhodnocení u nejčastější úlohy - při opakovaném použití stejného měřidla délky. Program může sloužit jako velmi názorná úloha v předmětu Technické měření.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Předložená bakalářská práce se zabývá standardními nejistotami měření. Zejména určování nejistot nepřímých měření. Tato problematika je dosti náročná a nezáživná a předpokládá prostudování řady odborné literatury.
Formální stránka práce je na dobré úrovni. Sled kapitol má logickou strukturu a text je bez výrazných gramatických a stylistických chyb.
Autor se v práci zaměřil na úlohu nepřímého měření délky, pro kterou zpracoval celou analýzu nejistot a určil výslednou nejistotu měření.
Práci by jistě prospělo nastínění analýzy nejistot také pro některý z dalších  příkladů nepřímých měření, které autor uvádí poze heslovitě v kapitole 4.1.5.
Dále bych zde vytknul práci s citacemi. V přehledu použité literatury se nachází celkem 14 odkazů a v textu se nachází pouze 4 z nich. V práci se nachází spousta vztahů, kterým chybí použité literární prameny.
Přesto tuto práci hodnotím jako dobrou a doporučuji ji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: C