bakalářská práce

Interaktivni simulace s využitím technologie Flash

Text práce 2.24 MB Příloha 429.01 kB

Autor práce: Ing. Pavel Látal

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Práce se zabývá vytvořením šesti interaktivních simulací pomocí technologie Flash. Vytvořené interaktivní simulace jsou následující: rozšířená varianta Conwayova celulárního automatu realizovaná v ortogonální a hexagonální mřížce, simulace 1D celulárního automatu, demonstrace vybraných selekčních principů evolučních algoritmů, možné grafické zobrazení 2D Turingova stroje a aplikace demonstrující příklad chování mravenčí kolonie.

Klíčová slova:

Flash, ActionScript, celulární automat, selekční principy, mravenčí kolonie, Turingův stroj

Termín obhajoby

17.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Student zcela splnil požadavky zadání. Při hodnocení je, kromě vlastního výsledku, třeba zdůraznit nutnou studentovu invenci v ohledu užite technologie Flash a jazyka ActionScript (tyto technologie musel student nastudovat na úrovni potřebné k implementaci až v průběhu řešení bakalářské práce). Praci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A