diplomová práce

Elektronická podpora předmětu Počítačový hardware

Text práce 1.79 MB Příloha 8.61 MB

Autor práce: Ing. Mário Tomek

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Panáček

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením elektronického kurzu, navržením spolehlivého systému podpory zkoušení a také přípravou a návrhem testových otázek pro předmět Počítačový hardware. Součástí práce je také doplnění grafického rozhraní systému Moodle pro generování úloh typu „Cloze“, neboli „Doplňovací úloha“. Podstatnou část práce tvoří především navržení vlastního E-learningového informačního systému. Prostřednictvím toho systému mají studenti možnost vzdělávat se a předem se připravit na úspěšné ukončení semestru složením elektronické zkoušky.

Klíčová slova:

E-learning, LMS systém, kurz, Moodle, Easy learning

Termín obhajoby

17.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (N3917-01)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Práce je provedena pečlive a bude použita ve výuce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Tomáš Panáček

Práce pojednává o možnostech využití nástrojů e-learningu pro podporu výuky předmětu Počítačový hardware na VUT FSI. Skládá se ze sedmi kapitol textu a množství obrázků na cca 50 stranách, softwarové aplikace Easy learning, studijních textů a databáze testových otázek.
V krátké úvodní kapitole autor zmiňuje výhody e-learningu v prostředí vysokých škol.
Druhá kapitola „E-learning“ mapuje historii elektronických výukových nástrojů a uvádí terminologii.
Ve třetí kapitole „Tvorba E-learningového kurzu“ autor popisuje instalaci, nastavení a správu LMS MOODLE.
Čtvrtá kapitola „Kurz z pohledu učitele a studenta“ ukazuje použití MOODLE jak z pozice učitele (vkládání studijních materiálů, vytváření testových otázek, vytvoření testu, známkování), tak ze strany studenta (učení, testování, hodnocení).
V páté kapitole autor popisuje jednu z  kontrolních úloh v MOODLE – doplňovací úlohu (cloze test) a navrhuje rozšiřující grafické rozhraní pro jednoduché zadávání úloh tohoto typu jako náhradu za komplikovaný editor v MOODLE.
Šestá kapitola popisuje jednoduchý LMS Easy learning, vytvořený autorem v rámci diplomové práce. Easy learning je napsán v PHP a běží nad MySQL databází. Po přihlášení do systému jako administrátor lze definovat předmět, v rámci předmětu kapitoly s obsahem ve formě textu a obrázků, v rámci kapitol testovací úlohy typu cloze. Zadávání testovacích úloh je jednoduché a intuitivní oproti textovému způsobu zadávání v MOODLE. Bez přihlášení pak lze procházet předměty, studovat látku v jednotlivých kapitolách a ověřovat znalosti doplňovacími úlohami.
Po formální stránce je práce v pořádku, až na občasné překlepy a nepřesnosti (v kap. 2.3.7. jde o „Learning Content Management System“, v seznamu literatury je chybně odkaz [6]).
K obsahu bych měl několik výhrad. Za prvé se domnívám, že vhodnější než samostatná aplikace by bylo integrovat systém grafického zadávání úlohy typu cloze přímo do MOODLE, jinak asi Easy learning zůstane sice funkčním, ale pouze účelovým řešením. Za druhé, samotný Easy learning nenabízí možnosti vyhodnocení testu jako MOODLE, pouze nabízí testovací otázky v náhodném pořadí a lze ho využít jenom jako autokorekční test. Za třetí, součástí Easy learning je i výklad látky, kde jde o doslova okopírovanou wikipedii bez uvedení zdroje. Nevím, jestli jde pouze o demonstrační obsah, ale i tak by měl autor zmínit zdroj.

Obtížnost zadání odpovídá spíše bakalářské práci, ale provedení vyhovuje nárokům diplomové práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B