bakalářská práce

Návrh automatického generátoru prostředí pro mobilní robot

Text práce 1.27 MB Příloha 307.11 kB

Autor práce: Ing. Petr Schreiber

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá problematikou návrhu a realizace automatického generátoru virtuálního prostředí pro účely simulace autonomního robota. Autor popisuje různé přístupy k implementaci generátoru interiéru a jejich vazbu na knihovnu Open Dynamics Engine a formát XODE. Součástí práce je i ověření použitelnosti generátoru v součinnosti s virtuálním mobilním robotem.

Klíčová slova:

simulace, generátor, interiér, Open Dynamics Engine

Termín obhajoby

17.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)

Předložená práce se zabývá návrhem automatického generátoru prostředí pro mobilní robot. Hlavní důraz je kladen na jednoduchost ovládání navrženého generátoru a současného zachování vysoké složitosti generovaného prostředí. Vlastní implementace generátoru a vizualizace výsledků je provedena v programovacím jazyce Python a OpenGL. Práce je zpracována velmi přehledně a logicky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce svým zpracováním přesahuje rozsah bakalářské práce. Metodika, zpracování vnějších zdrojů i formální stránka jsou bezchybné. Po zodpovězení doplňujících dotazů navrhuji známku výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A