diplomová práce

Syntéza stavového regulátoru výkonu vodní turbiny numerickou metodou

Autor práce: Ing. Radek Kugler

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá optimalizací zpětnovazebních koeficientů stavového regulátoru vodní turbiny numerickou metodou pružných polyedrů. K simulaci regulačního obvodu je použito vývojové prostředí Matlab-Simulink.
První část práce obsahuje základní rozbor regulace výkonu vodních  turbin. Navazující část  se zabývá popisem kritéria kvality regulace a popisem samotného  regulačního  obvodu, který je  vytvořen v prostřdí Simulink. Dále je popsána numerická metoda pružných polyedrů a její implementace v prostředí Matlab. V zavěru práce jsou zhodnoceny poznatky z  řešení a také výhody a nevýhody zadaného způsobu syntézy regulace.   

Klíčová slova:

Vodní turbina, stavová regulace, numerická metoda pružných polyedrů, regulace výkonu, regulátor výkonu, Matlab, Simulink.

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Dr. Ing. Alexandr Štefek (člen)