diplomová práce

Návrh síťového prvku pomocí neuronové sítě

Text práce 559.61 kB

Autor práce: Ing. Petr Pokorný

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Oponent: Ing. Petr Krček, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá řešením prioritního síťového přepínače, jehož model byl vytvořen v simulačním prostředí Matlab - Simulink. Úloha optimálního přepínání je řešena pomocí umělé neuronové Hopfieldovy sítě. Výsledkem práce je model přepínače a srovnání časové náročnosti, při řešení optimalizačního problému, pomocí umělé neuronové sítě a bez využití této sítě.
Tato diplomová práce byla zpracována v rámci vědecko-výzkumného záměru MSM 0021630529 Inteligentní systémy v automatizaci.

Klíčová slova:

Umělá neuronová síť, Hopfieldova neuronová síť, optimalizace, přepínač, paket, prioritní přepínání, simulace, Simulink.

Termín obhajoby

17.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Posudek oponenta
Ing. Petr Krček, Ph.D.

Předložená práce je členěna do pěti kapitol včetně číslovaného úvodu i závěru. V nejobsáhlejší kapitole 2 jsou velmi podrobně popsány jednotlivé bloky navrženého síťového prvku, popisy jsou vhodně doplněny schématy a stavovými diagramy. Tuto kapitolu doplňuje kapitola 3, ve které jsou zmíněny některé další detaily použité neuronové sítě. Výhody plynoucí z použití neuronové sítě pro výběr prioritně optimálního odesílání paketů jsou doloženy v kapitole 4. Simulace navrženého prvku svědčí o diplomantově výborné znalosti prostředí MATLAB-SIMULINK.

Práci hodnotím kladně, i když zde postrádám teoretický úvod do problematiky přepínání paketů a teorie programovatelných logických polí. V práci bohužel najdeme také určité nepřesnosti a překlepy.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A