bakalářská práce

Převod agendy obchodní společnosti do elektronické podoby

Text práce 1.96 MB

Autor práce: Bc. Stanislav Kachlík

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Oponent: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem elektronické on-line agendy pro firmu zabývající se obchodem se stroji a strojním příslušenstvím. Toto řešení by mělo umožnit automatizaci převážné části firemní agendy, související se zpracováním obchodních informací. Výsledným prvkem této práce bude webová aplikace postavená na technologiích PHP a MySQL.

Klíčová slova:

CRM, katalog, sklad, php, mysql, apache, online

Termín obhajoby

16.6.2008

Práce bude zveřejněna

16.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof.Ing.Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda)
doc.Ing.Eva Kureková, CSc. (člen)
doc.Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc.Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Projekt elektronické agendy obchodní agendy, vzniklý na základě analýz v předkládané bakalářské práci, je zadavatelem vysoce hodnocen pro svou uživatelskou přívětivost, originalitu použitých řešení i otevřenost pro navazující moduly.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Práce je standardní databázovou aplikací v prostředí www určenou pro konkrétní obchodní společnost. Řada kapitol práce je však pojednána velmi stručně, např. rozbor dat a jejich funkční analýza a týká se to i kapitoly zabývající se implementací, kde najdeme řadu obrázků různých strojů, ale žádnou ukázku programového kódu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B