bakalářská práce

Analýza spolehlivosti parních turbin s příslušenstvím

Text práce 326.89 kB Příloha 154.19 kB

Autor práce: Bc. Martin Soukeník

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou funkční bezpečnosti ochran parní turbíny. Bezpečnostní funkce jsou zařazeny do příslušného stupně integrity, je proveden výpočet průměrné pravděpodobnosti poruchy a validace bezpečnosti bezpečnostního přístrojového systému dle ČSN EN 61511 a ČSN EN 61508.
Je proveden výpočet pravděpodobnosti poruchy záskoku nouzového olejového čerpadla při nouzovém odstavení turbosoustrojí.

Klíčová slova:

Funkční bezpečnost, průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání, stupeň integrity bezpečnosti, bezpečnostní přístrojový systém, střední doba mezi poruchami, střední doba do poruchy, střední doba do zotavení.

Termín obhajoby

17.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Práce vychází z potřeby praxe. Bylo potřeba zvládnout rozsáhlé normy a předpisy a aplikovat je na konkrétní automatizační zařízení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A