bakalářská práce

Řízené nabíjení akumulátoru s detailním vyhodnocováním

Text práce 3.28 MB Příloha 63.06 kB

Autor práce: Bc. Antonín Pálka

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Účelem práce je navrhnout přípravek pro nabíjení a vybíjení akumulátorů, který je vhodný pro demostraci nabíjecího a vybíjecího cyklu hermetických akumulátorů ve výuce elektrotechniky, fyziky a třeba i chemie. Pro toto nabíjení a vybíjení je navržen uživatelský program  pomocí vizualizačního systému Control Web 5 s moduly styku DataLab a možností volby variant. Jsou preferována grafická vyjádření výsledků ve formě časových záznamů

Klíčová slova:

Control Web, DataLab, nabíjení akumulátorů, vybíjení akumulátorů, testování akumulátorů, akumulátory NiCd, akumulátory NiMH.

Termín obhajoby

17.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Byl navžen, realizován a odzkoušen funkční vzorek inteligentní nabíjecí soupravy. Úkol je nadstandardně náročný, proto jsou akceptovatelné i drobné nedokonalosti funkčního vzorku.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Cílem předložené bakalářské práce bylo navrhnout přístrojové a programové vybavení laboratorního přípravku, na kterém by bylo možno demonstrovat nabíjecí a vybíjecí proces pro účely výuky. Přípravek byl realizován a umožňuje grafického zobrazování nabíjecího a vybíjecího procesu jednoho nebo tří článků. Druhým cílem bylo zpracovat uživatelský program pro daný účel. Tento cíl byl splněn, ale program má ještě určité rezervy, které je možno ponechat pro případné další vylepšení. Práce je zvládnutá velmi dobře jak po formální tak i po obsahové stránce. Práce má dobrou grafickou úroveň, je dodržen jednotný styl, je doplněna číslovanými obrázky, tabulkami a nechybí zde ani odkazy na použitou literaturu.

Hlavní cíl byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B