diplomová práce

Počítačová simulace pohybu a plánování trajektorie mobilního robotu.

Text práce 1.98 MB Příloha 2.87 MB

Autor práce: Ing. Zdeněk Koch

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwarové aplikace „Mobile robot studio“ pro plánování trajektorie mobilního robotu v pseudo 3D prostředí. Obsahuje několik nástrojů, z nichž nejdůležitějšími jsou: ovládání simulace, plánování trajektorie, editor světa a editor příkazů pro CAN. Aplikace je vytvořena pomocí technologie .NET 2.0 a pro 3D zobrazení je využito rozhraní Microsoft DirectX 9.
Diplomová práce vznikla při řešení výzkumného záměru Inteligentní systémy v automatizaci podporovaného MŠMT ČR pod registračním číslem MSM 0021630529.

Klíčová slova:

RRT, RRPC, XML, C#, .NET, CAN, CANopen, DirectX, mobilní robot, 3D prostředí, plánování trajektorie

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (N3917-01)

Složení komise

prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Student zcela splnil požadavky zadaní. V kontextu praktické části práce je 50000 programových řádků kódu a vlastní aplikační výsledek dostatečným argumentem k dalšímu hodnocení. Teoretický popis diskutovaných technologií i vlastní help k vytvořeným knihovnám je zpracován na výborné  úrovni. Praci jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotim ji známkou výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A