bakalářská práce

Katalog typizovaných logaritmických frekvenčních charakteristik

Text práce 902.96 kB

Autor práce: Bc. Pavel Velecký

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.

Abstrakt:

Jednou z variant, jak navrhnout parametry spojitého regulátoru, je použít metodu typizované logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky. Jedná se o frekvenční metodu, založenou na volbě tvaru typizované logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky otevřeného regulačního obvodu. Pro usnadnění práce při použití této metody jsem  vytvořil  katalog typizovaných frekvenčních charakteristik.

Klíčová slova:

Logaritmická amplitudová frekvenční charakteristika, metoda typizované logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky, spojitý regulátor, korekční člen, katalog typizovaných logaritmických frekvenčních charakteristik.

Termín obhajoby

17.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Náplní bakalářské práce byla metoda typizované logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky používaná pro návrh spojitých regulačních obvodů. Hlavním cílem práce a zároveň i jejím přínosem je vytvořený katalog typizovaných logaritmických amplitudových frekvenčních charakteristik. Pomocí tohoto katalogu lze snadno provést nastavení parametrů regulátoru resp. korekčního členu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: B

V práci jsou drobné chyby, které nemají vliv na celkový rámec práce. Jinak práci hodnotím z hlediska vlastního přístupu studenta k práci jako dobrou práci, kde prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B