bakalářská práce

Komunikace lidí a robotů

Text práce 369.84 kB

Autor práce: Ing. Markéta Boumová

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Miroslav Zbořil

Abstrakt:

Tato práce, která byla psána na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně, Ústav automatizace a informatiky, se zabývá problémem komunikace mezi lidmi a roboty z netradičního hlediska. Snahou bylo vyhodnotit a rozdělila způsoby této komunikace, najít problémy, které se této oblasti týkají a na jejich základě analyzovat jejich možná řešení. Cílem bylo poukázat na některá reálná řešení zmíněných problémů.

Klíčová slova:

Robot, komunikace, lidé, člověk, stroj

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

angličtina

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B2339-00)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Studentka zpracovala bakalářskou práci v anglickém jazyce. Sestavila přehled vybraných variant  pro různé způsoby komunikace člověka a robota. Podrobně chrakterizovala jednotlivé konkrétní případy nejčastěji používaných způsobů komunikace člověka s robotem.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Miroslav Zbořil

Studentka bakalářského studia se velmi dobře vypořádala s problematikou komunikace člověk-robot. Velmi správně si povšimla řady rozdílů mezi člověkem a robotem  z hlediska komunikace.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A