bakalářská práce

Historie automatizace a hodinové stroje v Čechách

Text práce 6.58 MB

Autor práce: Ing. Lukáš Krajíček

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Miroslav Zbořil

Abstrakt:

Hodináři byli průkopníci prvních automatických strojů. Tato práce se převážně zabývá popisem hodinového stroje umístěného na věži kostela v Nové Říši, dokumentujícího historické počátky automatizace u nás ve středověku. V dalších kapitolách jsou uvedena omezení vzniku a popis řízení přesnosti takového hodinového stroje. Poslední kapitola obsahuje informace o expozici hodinových strojů Technického muzea v Brně.

Klíčová slova:

automatizace, hodinový stroj, měření času, regulace hodinového stroje

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B2339-00)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Student si zvolil konkrétní hodinový stroj, na kterém velmi dobře ukázal problematiku řízení jeho přesnosti a rozebral omezení, která byla v době konstrukce a výroby vybraných věžních hodin.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Miroslav Zbořil

Student bakalářského studia výborně popsal soustavu hodinového stroje z hlediska jeho konstrukce. Dobře vystihl omezení v konstrukci, která byla v té době v oblasti hodinářského řemesla.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A