diplomová práce

Návrh subsystému CRM firemního informačního systému

Text práce 1.66 MB Příloha 111.86 kB

Autor práce: Ing. Martin Honajzer

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Miroslav Zbořil

Abstrakt:

Tato práce si klade za cíl zanalyzovat a navrhnout model, podle kterého by vývojový tým byl schopen vytvořit plně funkční CRM modul informačního systému pro potřeby společnosti, která se zabývá nabídkou počítačových školení. Pomocí UML diagramů určí funkce, které bude modul nabízet a také způsob, kterým tyto funkce budou uživateli přístupné. V jazyce SQL pak naznačí některé z možností, jak bude program pracovat s databází.

Klíčová slova:

UML, analýza software, případ užití, diagram aktivit, CRM, řízení vztahů se zákazníky

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Student řešil konkrétní analýzu a implementaci modulu informačního systému. Velmi dobře zvládl jazyk UML, postup analýzy a programování v SQL.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Miroslav Zbořil

Student dobře provedl analýzu požadavků na vybraný modul IS. Navrhl realizaci dotazů v jazyce SQL. Připojil velmi krátký seznam použité literatury, ve kterém chybí 2 zadané tituly. Odkazy na literaturu jsou velmi řídké.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: B